Polityka prywatności
Droga Użytkowniczko/Drogi Użytkowniku!
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób
przetwarzane są Twoje dane podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, jak również gdy
kontaktujesz się z nami i utrzymujesz z nami relacje gospodarcze. Służy ona przekazaniu Ci informacji,
o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest R&D HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Złoczewie, ul. Spokojna 10, 98-270 Złoczew, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS:
0000803161, NIP: 8943145420, REGON: 384350573.   
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami
mailowo na adres: kontakt@rdhub.pl.
W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystujemy?
Twoje dane osobowe, w zależności od celu w jakim się z nami kontaktujesz mogą być przez nas
przetwarzane w celu:
1. wykonania wiążących nas z Tobą umów lub umów które wiążą nas z Twoim pracodawcą lub
podmiotem z którym współpracujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. prowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3. udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość mailową, kontakt telefoniczny
lub za pośrednictwem chatu online (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów będącego naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7. prowadzeniu statystyk, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej
stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
 dane podawane dobrowolnie

1. w celu wykonania umów przetwarzamy dane, które są niezbędne dla realizacji tego celu, a w
przypadku gdy jesteś pracownikiem lub osobą współpracującą z naszym kontrahentem Twoje
dane osobowe, które przekazane zostały nam przez Twojego pracodawcę lub podmiot z
którym współpracujesz,
2. w celu prowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe znajdujące się w Twoim
zgłoszeniu rekrutacyjnym,
3. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłana przez Ciebie wiadomość lub kontakt telefoniczny
przetwarzany Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
4. w celach marketingowych możemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz
numer telefonu.
 dane zbierane automatycznie
Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy i gromadzimy informacje
takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na
poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z Serwisu,
rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w sytuacji gdy podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta
zgoda dotyczy.  Wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
W zależności od celu, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe, mogą być one przez nas
przetwarzane przez następujące okresy:
1. wykonanie umów – przez okres wykonania umowy, którą z nami zawarłeś lub, którą zawarł z
nami Twój pracodawca lub podmiot z którym współpracujesz, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z umowy,
2. rekrutacja – do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w
przypadku gdy wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych
rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania,
3. udzielenie odpowiedzi – przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi
na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres
roku.
4. w celach marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu,
5. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji
tego celu.
7. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres
50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
1. rozpoznanie używanego urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
2.  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
3. dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie
anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe
jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link
kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony
internetowej,
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich
blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji
przeglądarki internetowej.
Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy stosują pliki
cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs) Więcej
informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach
prywatności.  
Jakie masz prawa?
Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: kontakt@rdhub.pl.
Przysługuje Ci uprawnienie do:
1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i
ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka
naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych,
2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w
każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzamy do przetwarzania
dane osobowe na podstawie umów, w tym szczególności podmiotom świadczącym dla nas usługi,
prawne, księgowo-kadrowe oraz dostawcom usług IT. Dane osobowe będą mogły zostać
udostępnione, podmiotom które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp. Twoje
dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i
współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków. Niektórzy z wyżej
wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane wyłącznie do państw, które
zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z
dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają
adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym
m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
Czy moje dane są profilowane?
Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.