Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest R&D HUB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złoczewie, ul. Spokojna 10, 98-270 Złoczew, kapitał zakładowy
5.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
pod numerem KRS: 0000803161, NIP: 8943145420, REGON: 384350573, e-mail:
kontakt@rdhub.pl.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje udostępnione przez Panią/Pana dane
osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przechowania
dokumentacji i celów rachunkowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na uzasadniony interes Administratora, dotyczący w
szczególności archiwizacji (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) art. 6 ust. 1 lit a RODO – w przypadku wyrażenia zgodny dane osobowe mogą być
przetwarzane w celach marketingowych

4. Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
członkowie organów Administratora; podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora
lub współpracujące z nim na podstawie zawartych umów, dotyczących m.in. usług księgowych,
dostawy systemów informatycznych i IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych,
szkoleniowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów. Odbiorcami danych mogą być
również organy administracji publicznej, w celu wypełnienia określonych przepisami obowiązków
związanych z potwierdzeniem faktu odbycia szkolenia, przy zachowaniu wymogów określonych
obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania
danej czynności.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy, której jest
Pani/Pan stroną, a po jej zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami (w
zakresie dotyczącym wydanego zaświadczenia przez okres 10 lat od jego wydania), w zakresie
obowiązków rachunkowych, podatkowych lub archiwizacji. Okres przetwarzania może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych
na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Ponadto ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza

przepisy RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może być
wycofana w dowolnym momencie.
7. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
8. Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez R&D HUB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych od R&D
HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych (m.in. telefon), środków komunikacji elektronicznej (m.in. SMS, e-mail)
Dane osobowe przetwarzane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest R&D HUB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złoczewie, ul. Spokojna 10, 98-270 Złoczew, kapitał zakładowy
5.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
pod numerem KRS: 0000803161, NIP: 8943145420, REGON: 384350573, e-mail:
kontakt@rdhub.pl.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje udostępnione przez Panią/Pana dane
osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przechowania
dokumentacji i celów rachunkowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na uzasadniony interes Administratora, dotyczący w
szczególności archiwizacji (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d) art. 6 ust. 1 lit a RODO – w przypadku wyrażenia zgodny dane osobowe mogą być
przetwarzane w celach marketingowych

4. Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
członkowie organów Administratora; podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora
lub współpracujące z nim na podstawie zawartych umów, dotyczących m.in. usług księgowych,

dostawy systemów informatycznych i IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych,
szkoleniowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów. Odbiorcami danych mogą być
również organy administracji publicznej, w celu wypełnienia określonych przepisami obowiązków
związanych z potwierdzeniem faktu odbycia szkolenia, przy zachowaniu wymogów określonych
obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania
danej czynności.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy, której jest
Pani/Pan stroną, a po jej zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami, w
zakresie obowiązków rachunkowych, podatkowych lub archiwizacji. Okres przetwarzania może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych
na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Ponadto ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza
przepisy RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgoda ta może być
wycofana w dowolnym momencie.
7. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży.
8. Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez R&D HUB Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych od R&D
HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych (m.in. telefon), środków komunikacji elektronicznej (m.in. SMS, e-mail)
Dane osobowe przetwarzane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej.