REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RDHUB.PL

§ 1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Serwis / Serwis internetowy– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny
pod adresem https://rdhub.pl;
2. Usługodawca – R&D HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złoczewie,
ul. Spokojna 10, 98-270 Złoczew, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS:
0000803161, NIP: 8943145420, REGON: 384350573, adres e-mail: kontakt@rdhub.pl;
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty
cyfrowe lub Usługi Szkoleniowe za pośrednictwem Serwisu internetowego;
4. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu realizowanym w ramach
Usługi szkoleniowej;
5. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty cyfrowe lub Usługi szkoleniowe w
Serwisie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową;
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej, nabywająca Produkty cyfrowe lub Usługi szkoleniowe w Serwisie internetowym w
ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za
Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty cyfrowe lub Usługi
szkoleniowe w Serwisie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy,
wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
gospodarczej;
7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Produkty cyfrowe lub
Usługi szkoleniowe w Serwisie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności gospodarczej;
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od
pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy;
9. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta oraz
warunki składanie Zamówień i zawierania Umów w Serwisie internetowym;
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy złożone Usługodawcy, składane z
wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające informacje niezbędne
do zawarcia i wykonania Umowy;

11. Produkt cyfrowy – treści cyfrowe dostępne w Serwisie internetowym, dostarczane przez
Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych,
zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu internetowego;
12. Usługa szkoleniowa – zajęcia edukacyjne odbywające się stacjonarnie lub online, świadczone
przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy o świadczenie usług;
13. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez
Usługodawcę na rzecz Klienta, dotycząca Produktów cyfrowych objętych Zamówieniem,
której warunki określa Regulamin;
14. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz
Klienta, dotycząca Usług szkoleniowych objętych Zamówieniem, której warunki określa
Regulamin;
15. Umowa – łącznie Umowa o dostarczanie treści cyfrowych oraz Umowa o świadczenie usług;
16. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
17. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach
Serwisu internetowego na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi
płatności online Przelewy24 –  PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://rdhub.pl prowadzony jest przez R&D HUB
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złoczewie, ul. Spokojna 10, 98-270
Złoczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803161, NIP: 8943145420, REGON:
384350573, adres e-mail: kontakt@rdhub.pl.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy.
3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4. W celu zawarcia Umowy z Usługodawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać
z prawa do negocjacji warunków Umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości
negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem:
https://rdhub.pl/regulamin-szkolen/, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na
wybranym przez siebie nośniku.
6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów na Produkty cyfrowe lub
Usługi szkoleniowe zawieranych przez Usługodawcę, w tym również umów zawieranych w
drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną, pod warunkiem doręczenia
Klientowi niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy.