REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RDHUB.PL

 

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Zamówienia
 • 4 Płatność i cena
 • 5 Postanowienia dotyczące Usług szkoleniowych
 • 6 Odstąpienie od umowy
 • 7 Reklamacje
 • 8 Ochrona Danych Osobowych
 • 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 10 Postanowienia końcowe

 

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Serwis / Serwis internetowy– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://pl;
 • Usługodawca – R&D HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złoczewie, ul. Spokojna 10, 98-270 Złoczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803161, NIP: 8943145420, REGON: 384350573, adres e-mail: kontakt@rdhub.pl, numer telefonu: 661464355;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty cyfrowe lub Usługi Szkoleniowe za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 • Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu realizowanym w ramach Usługi szkoleniowej;
 • Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty cyfrowe lub Usługi szkoleniowe w Serwisie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty cyfrowe lub Usługi szkoleniowe w Serwisie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty cyfrowe lub Usługi szkoleniowe w Serwisie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna nabywająca Produkty cyfrowe lub Usługi szkoleniowe w Serwisie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta oraz warunki składanie Zamówień i zawierania Umów w Serwisie internetowym;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy złożone Usługodawcy, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy;
 • Produkt cyfrowy – treści cyfrowe dostępne w Serwisie internetowym, dostarczane przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu internetowego;
 • Usługa szkoleniowa – zajęcia edukacyjne odbywające się stacjonarnie lub online, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy o świadczenie usług;
 • Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, dotycząca Produktów cyfrowych objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 • Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta, dotycząca Usług szkoleniowych objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 • Umowa – łącznie Umowa o dostarczanie treści cyfrowych oraz Umowa o świadczenie usług;
 • RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Serwisu internetowego na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem https://rdhub.pl prowadzony jest przez R&D HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złoczewie, ul. Spokojna 10, 98-270 Złoczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803161, NIP: 8943145420, REGON: 384350573, adres e-mail: kontakt@rdhub.pl, numer telefonu: 661464355;
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia Umowy z Usługodawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://rdhub.pl/regulamin-szkolen/, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich Umów na Produkty cyfrowe lub Usługi szkoleniowe zawieranych przez Usługodawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną, pod warunkiem doręczenia Klientowi niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy.
 7. Produkty cyfrowe oferowane w Serwisie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba że w informacji handlowej zostało wskazane inaczej.
 8. W odniesieniu do Produktów cyfrowych mogą być zastosowanie techniczne środki ich ochrony przez nieuprawnionym użyciem. Produkty cyfrowe mogą być odczytane za pomocą wielu popularnych programów i urządzeń, umożliwiających wyświetlenie plików w formacie DOCX, PDF, MOBI lub EPUB lub innych mających zastosowanie w przypadku Produktów cyfrowych. Szczegółowe informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony Produktów cyfrowych, ich funkcjonalności oraz o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Produktów cyfrowych znajdują się na kartach Produktów cyfrowych (jeżeli ich dotyczą).
 9. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawcą nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 10. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 11. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 12. mediację,
 13. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 14. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 15. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).
 • 3 Zamówienia

 

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać Produkt cyfrowy lub Usługę szkoleniową, którą zamierza zamówić poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów. Następnie Klient zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania swoich danych. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”, po którego wybraniu Klient zostaje przekierowany do serwisu Operatora płatności celem dokonania płatności.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 3. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest podawana w Serwisie internetowym w trakcie składania Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 5. W momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności następuje zawarcie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie usług między Usługodawcą, a Klientem, w zależności od przedmiotu Zamówienia.
 6. Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia wraz z linkiem umożliwiającym udział w szkoleniu w ramach Usługi szkoleniowej lub pobranie Produktu cyfrowego. Wraz z informacją o potwierdzeniu złożenia zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi załącznik w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu.
 7. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że kontakt z Klientem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail jest niemożliwy, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy poprzez zwrot pieniędzy Klientowi.

 

 • 4 Płatność i cena

 

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty poprzez płatność online, BLIK lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności
 2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
 3. Ceny podane w Serwisie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na adres e-mail wskazany prze Klienta przy składaniu zamówienia.

 

 • 5 Postanowienia dotyczące Usług szkoleniowych

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu po zakupieniu Usługi szkoleniowej jest odesłanie przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który Usługodawca prześle Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Klient nie prześle formularza zgłoszeniowego Usługodawca w terminie sześćdziesięciu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od niej poprzez zwrot pieniędzy Klientowi.
 2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmian w programie szkolenia realizowanego w ramach Usługi szkoleniowej, jak również zmiany terminu szkolenia, informując o tym Klientów na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia, nie później niż 3 Dni robocze przed rozpoczęciem realizacji Usługi szkoleniowej. W takim przypadku Klient uprawniony jest do zrezygnowania z Usługi szkoleniowej i odstąpienia od Umowy w terminie siedmiu dni od przesłania przez Usługodawcę informacji o zmianie terminu lub programu szkolenia, nie później jednak niż do momentu rozpoczęcia realizacji Usługi szkoleniowej. W przypadku rezygnacji przez Klienta Usługodawca niezwłocznie dokona na rzecz Klienta zwrotu płatności.
 3. Klient uprawniony jest do zrezygnowania z udziału w szkoleniu realizowanym w ramach Usługi szkoleniowej nie później niż 2 Dni robocze przed jego rozpoczęciem, przesyłając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku rezygnacji po upływie ww. terminu pobierana jest opłata w pełnej wysokości w związku z koniecznością pokrycia przez Usługodawcę kosztów związanych z organizacją szkolenia.
 4. Klient uprawniony jest do wskazania innego Uczestnika szkolenia, niż pierwotnie wskazany w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż 2 Dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy.
 5. Usługodawca uprawniony jest z ważnych powodów do odwołania szkolenia realizowanego w ramach Usługi szkoleniowej nie później niż na 2 Dni robocze przed jego rozpoczęciem i odstąpienia od Umowy poprzez zwrot pieniędzy Klientowi.

 

 • 6 Postanowienia dotyczące Produktów cyfrowych

 

 1. Czas realizacji Zamówienia Produktu cyfrowego jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy prześle na adres elektroniczny Klienta wskazany w Zamówieniu Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia lub udostępni Klientowi link do jego pobrania.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z Produktem cyfrowym lub linkiem do niego zaleca się zapisanie przez Klienta Produktu cyfrowego na nośniku pamięci. Serwis internetowy nie świadczy usługi przechowywania Produktów cyfrowych zakupionych w Serwisie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu cyfrowego na nośniku pamięci. Klient ma prawo korzystać z Produktu cyfrowego wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony w szczególności do rozpowszechniania Produktu cyfrowego, jak i jego zwielokrotniania, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu cyfrowego, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie działanie. Niedozwolone jest udostępnianie Produktu cyfrowego osobom trzecim.

 

 • 7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Serwisu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4.
 2. W przypadku Produktów cyfrowych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i Klient przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W przypadku Usług szkoleniowych prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę szkoleniową za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi również w pozostałych przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient, uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 7. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 • 8 Reklamacje

 

 1. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady Usług szkoleniowych i brak zgodności Produktów cyfrowych z umową.
 2. W przypadku Usług szkoleniowych wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku Produktów cyfrowych wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu cyfrowego z umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 5. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  • imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  • informacje dotyczące numeru i daty zamówienia;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji;
  • żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną .
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Usługodawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Usługodawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

 • 9 Ochrona Danych Osobowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://rdhub.pl/polityka-prywatnosci.

 

 • 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy;
 • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Serwisie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach cyfrowych i Usługach szkoleniowych;
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 • komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Serwisu;
 • dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Prawo do złożenia reklamacji nie przysługuje Przedsiębiorcom.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Klient niezwłocznie o jej wynikach.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie internetowym. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Usługodawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Serwisu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W celu korzystania ze Serwisu internetowego Usługodawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu internetowego, Licencji na korzystanie z Serwisu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ochrony przyznanej im na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Załącznik 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

R&D HUB Sp z o.o.

 1. Spokojna 10

98-270 Złoczew

 

Ja/My(*) ………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………….

Data: ……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.